Kernwaarden

De Piratenpartij is gebaseerd op vier fundamentele ideeën. Je vindt ze in verschillende gedaantes terug binnen onze werking: programma, interne werking, beslissingstechnieken, etc. Afhankelijk van de betrokken leden en de context kunnen ze apart meer of minder op de voorgrond treden.

  • Vrije cultuur en ideeën.
  • Veruit het grootste deel van wat je weet en vrijwel je hele culturele bagage heb je "gratis" gekregen. Het delen van kennis, informatie en cultuur is één van de dingen die de mens echt uniek maakt. De Piratenpartij gelooft dan ook dat het insluiten en afschermen van kennis en cultuur voor winstbejag of machtslust nefast zijn voor onze verdere ontwikkeling. Daarom vechten we o.a. voor een hervorming van het auteurs- en patentenrecht, vrijheid van meningsuiting, etc.

  • Directe politieke inspraak.
  • De Piratenpartij gelooft dat het wel degelijk mogelijk is om met zeer veel mensen actief mee te werken aan politieke besluitvorming. Dankzij moderne middelen en een verbeterd inzicht in de dynamiek van groepsbeslissingen, kunnen we écht samen beslissingen nemen.

  • Transparantie binnen de overheid.
  • Het is een boutade, maar een overheid en haar politieke klasse bestaat er dankzij en voor haar bevolking. Een volledig transparante overheid is daarom niet enkel logisch, maar ook broodnodig om het vertrouwen in politiek boven het huidige vriespunt te krijgen. Het kunnen verbergen van overheidsinformatie is een privilege dat slechts zeer uitzonderlijk zou mogen worden gebruikt, onder de meest strikte voorwaarden. De Piratenpartij zet zich dan ook in voor meer en betere publicatie van overheidsinformatie, anti-corruptiemaatregelen, etc.

  • Bescherming van de persoonlijke privacy.
  • Informatie betekent macht. Dit geldt zeker voor privé-informatie over burgers. Daarom zet de Piratenpartij zich in voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van elke burger. Zo vinden wij bijvoorbeeld het filteren, opslaan of monitoren van online communicatie zonder gerechtelijk bevel volledig uit den boze.

De Piratenpartij staat volledig aan de kant van de burger. Een goedgeïnformeerde burger, met écht inspraakrecht, vrijheid om ideeën te delen en een goed beschermd privéleven is de basis van de volgende evolutie in de maatschappij, daarin willen we de voortrekkers zijn.

  • Basisinkomen.
  • Onder de Belgische Piraten bestaat er een grote consensus over het basisinkomen. Toenemende automatisatie zal de nood aan werk verder doen dalen. Onze wereld genereert al enorm veel welvaart, en dat kan in de vorm van basisinkomen worden uitgedrukt. Basisinkomen laat toe om een hele hoop problemen in één keer op te lossen of te vereenvoudigen, waardoor het ook administratief eenvoudiger en eerlijker is.