Statuten Antwerpse Piratenpartij

Hoofdstuk I: Naam - Zetel - Doel - Duur

 1. De Vereniging “Antwerpse Piratenpartij” is een feitelijke vereniging ('FV'), opgericht voor onbepaalde duur.
 2. Adres waarnaar alle correspondentie geldig wordt gericht:
  Zuidwendelaan 7, 2660 Hoboken (Antwerpen)
 3. De vereniging heeft tot doel de dienstverlenende, communicatieve en ondersteunende activiteiten te organiseren en te ontplooien van de Antwerpse Piratenpartij en haar leden, mede in hoedanigheid van politieke vertegenwoordigers van de politieke partij "Antwerpse Piratenpartij" in de provincie Antwerpen. Zonder dat deze opsomming beperkend is, organiseert zij volgende activiteiten : verlenen van administratieve logistiek, verschaffen van info en documentatie, geven van voorlichting, studiewerk, realiseren en verspreiden van gedrukte en elektronische publicaties, klank- en beeldmateriaal en informatie, het verzorgen van communicatie met de burger, het organiseren en verzorgen van politieke propaganda-activiteiten.

Hoofdstuk II: Leden - Stemrecht

 1. Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op 3. Een wijzigen van het ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot ontbinding van de FV.
 2. Zijn stemgerechtigd op de “Algemene Ledenvergadering” alle aanwezige leden van de vereniging.
 3. Het totaal aantal stemmen wordt bepaald door het aantal aanwezige leden plus het aantal volmachten.
 4. De inschrijving als lid via een webformulier en bevat het akkoord met de Statuten en Reglementen van de vereniging. De inschrijving is geldig vanaf de betaling van het lidgeld.
 5. Het niet betalen van het door de Algemene Ledenvergadering bepaalde lidgeld wordt, na aanmaning, beschouwd als onstlag nemen uit de vereniging.
 6. Het Bestuur kan in een gemotiveerde beslissing een toetreding weigeren of een lid schorsen. Deze beslissing wordt aan de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering voorgelegd.
 7. Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits een aangetekend schrijven aan het Bestuur van de vereniging. Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene Ledenvergadering met een meerderheid van twee derden.
 8. Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers, of erfgenamen van leden, hebben geen deel in het bezit van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen.                 

Hoofdstuk III – Raad van Bestuur

 1. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie bestuurders. Zij moeten lid zijn van de vereniging. Zij worden benoemd voor een periode van hoogstens 1 jaar door de Algemene Leden Vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar.
 2. Indien het aantal bestuurders terugvalt onder het voorziene minimum dan blijven de resterende bestuurders in functie tot in vervanging voorzien is. Deze vervanging dient uiterlijk te gebeuren op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 3.  Het bestuur is er toe gehouden de beslissingen van de Algemene Leden Vergadering uit te voeren. Elke handeling van een bestuurslid dat niet het gevolg is van een beslissing van de Algemene Leden Vergadering is ten persoonlijke titel en kan in geen enkel geval de vereniging verbinden. In geen enkel geval mag het Bestuur een verbintenis aangaan in naam van de vereniging die rechtstreeks of onrechtstreeks het vermogen van de vereniging overtreft. In geval een dergelijke overschrijding onvoorzien optreedt, of dreigt op te treden, dient binnen de 30 dagen de Algemene Leden Vergadering bijeengeroepen te worden met de financiële toestand van de vereniging als agendapunt.

Hoofdstuk IV – Algemene Leden Vergadering

 1. De “Algemene Leden Vergadering” is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Alle beslissingen worden genomen door de Algemene Leden Vergadering bij eenvoudige meerderheid, met uitzondering van de uitsluiting van een lid, ontbinding van de vereniging of wijziging van de statuten waarvoor een twee derden meerderheid vereist is. Elk lid mag zich bij volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen op de Algemene Leden Vergadering. Deze regeling houdt in dat lokale crews de mogelijkheid hebben zich door één afgevaardigde te laten vertegenwoordigen op de Algemene Leden Vergadering. De oproeping tot de vergadering bevat de agenda, met vermelding van de punten waarover gestemd moet worden, dag plaats en uur van de vergadering en wordt minimaal één week op voorhand aan alle leden kenbaar gemaakt. De Algemene Leden Vergadering kan geldig beslissen over punten die niet op de agenda staan. Indien hiertegen bezwaar aangetekend wordt moet deze werkwijze ter stemming gelegd worden. Voor zover de deelnemers en de mandateringen genoegzaam geïdentificeerd kunnen worden kan e-conference en e-voting gebruikt worden.
 2. Van elke Algemene Leden Vergadering wordt een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt publiekelijk online gepubliceerd. Benoeming, ontslag, aftreden, verlies van lidmaatschap en afzetting worden expliciet in het verslag van de Algemene Vergadering genoteerd.
 3. De Algemene Leden Vergadering komt minstens éénmaal per jaar bijeen ten laatste in de maand mei. Indien één vijfde van de leden er om verzoekt zal de Algemene Leden Vergadering binnen de 30 dagen, volgend op de ontvangst van het verzoek door het Bestuur, bijeengeroepen worden.

Hoofdstuk V – Rekeningen en begroting

 1. Het Bestuur bereidt de rekeningen en de begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Leden Vergadering. Alle inkomsten en uitgaven die hun oorsprong vinden in overheidssubsidies, wedden en vergoedingen of weldanige voordelen (pensioenrechten, voordelen in natura, belastingvoordelen, partijsubsidies,..) van de verkozenen en/of de partij, die afkomstig zijn van de overheid, en dus rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste van de burger, zullen het onderwerp uitmaken van een jaarlijkse afzonderlijke openbare publicatie. Ten laatste 30 dagen voor de ALV worden, door loting (met teruglegging) 3 leden aangeduid om de kas na te zien in afspraak met de penningmeesters. Zij maken hier een verslag van en dit wordt bijgevoegd aan het verslag van het bestuur. De kas-nazichters hebben het recht toelichting te geven bij hun verslag.

Hoofdstuk VI – Werking en taak van de vereniging

 1. De werking van de partij verloopt volgens democratische principes door de Algemene Leden Vergadering bepaald.
 2. Alle verdere bepalingen over de werking van de FV

Hoofdstuk VII – Verantwoordelijkheden en verzekeringen

 1. De leden nemen deel aan de activiteiten op eigen risico en verantwoordelijkheid. In het geval er voor een bepaalde activiteit een verzekering wordt afgesloten dan wordt dit vermeld op de aankondiging van de activiteit.

Hoofdstuk VIII – Ontbinding en vereffening

 1. Enkel de Algemene Leden Vergadering kan tot ontbinding besluiten. Voor deze beslissing is twee derden van de stemmen vereist.
 2. In geval van ontbinding worden de activa overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft.

Hoofdstuk IX – Algemene bepalingen

 1. De partij verbindt zich tot naleving van het Europees verdrag van de Rechten van de mens en houdt toezicht op de naleving ervan door haar mandatarissen.
 2. De statuten worden verder uitgewerkt in Interne Reglementen die aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden.
 3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, zijn alle ter zake dienstige regels van het burgerlijk recht toepasselijk.

Aldus aangepast en aanvaard per stemming op de algemene ledenvergadering van 29 juli 2012 te Antwerpen.